ดาวน์โหลดไฟล์บทความรูปเล่ม Proceedings


                        1. ระดับชาติ (NATIONAL)
                        2. ระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL)

ขอความร่วมมือนักวิจัยทุกท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ


แบบประเมินการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 (NIRC IV 2021)

กำหนดการ และ Link ในการเข้านำเสนอผลงาน


ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการนำเสนอผลงาน
                        1. ดูกำหนดการการจัดงาน และเวลา
                                   1.1 เวลา 8.30 น. ของวันที่ 7 มกราคม 2564 เข้า link พิธีเปิดงาน
                                   1.2 จากนั้นเวลา 9.30 น. เข้า link นำเสนองาน โดยแยกเป็นห้อง ๆ
                        2. บันทึก เอกสาร link นำเสนองาน ของตนเอง เพื่อนำเสนอผลงานตามที่กำหนด
                        3. บันทึก เอกสาร Proceedings (ฉบับบทคัดย่อ) เพื่อใช้ประกอบในวันนำเสนอผลงาน

เอกสารและรายละเอียด
                        1. กำหนดการแบบออนไลน์
                        2. Link นำเสนอผลงานระดับชาติ (แยกห้อง)
                                   - แบบบรรยาย (Oral Presentation)
                                   - แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
                        3. Link นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ (แยกห้อง)
                                   - แบบบรรยาย (Oral Presentation
                                   - แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
                        4. Link สำหรับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอ แต่ละห้อง
                        5. วิธีการใช้งาน Google meet
                        6. เอกสาร Proceedings ฉบับบทคัดย่อ ระดับชาติและนานาชาติ
                                   - ระดับชาติ
                                   - ระดับนานาชาติ
                        7. Link ในการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน เวลา 8.30 น ของวันที่ 7 มกราคม 2564
                                   BRU TV

กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 มิถุนายน 2563 – 1 มกราคม 2564
2 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 15 มิถุนายน 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563
3 ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการยอมรับให้นำเสนอในการประชุม 30 พฤศจิกายน 2563
4 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 15 มิถุนายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
5 ผู้นำเสนอภาคบรรยายทั้งระดับชาติและนานาชาติ ส่งไฟล์นำเสนอในรูปแบบ PDF 20 ธันวาคม 2563
6 ติดโปสเตอร์ 6 มกราคม 2564
7 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 7 มกราคม 2564
8 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers and Commentators)แล้วเพื่อตีพิมพ์ 17 มกราคม 2564
9 เผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings) 7 กุมภาพันธ์ 2564
หมายเหตุ: *บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มาจากนักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาต จากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน และมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏในบทความนั้นด้วย
                    **กองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะตีพิมพ์บทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอใน Online Proceedings และสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลงานวิจัย Google Scholar ได้ ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครได้ที่ http://nirc2021.bru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2563 และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

ติดต่อเรา


การติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูล
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://nirc2021.bru.ac.thและ facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
- สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เบอร์โทร: (66)44 611221 ต่อ 7401,7402, 086 - 468 1656
แฟกซ์: (66)44 612858
- ผศ.ดร. ชูเกียรติ จารัตน์ โทรศัพท์หมายเลข 088 582 2771
E-mail: k_choo_k@yahoo.com
- อาจารย์ ดร. วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ โทรศัพท์หมายเลข 093 935 4255
E-mail: Varit999@hotmail.com
- อาจารย์ ดร. สายรุ้ง สอนสุภาพ โทรศัพท์หมายเลข 083-455 2699
E-mail: sornsupharp_s@hotmail.co.th
- อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช โทรศัพท์หมายเลข 082-446 9547
E-mail: pallapa.lert@gmail.com
- คุณนภาวรรณ จันทร์พาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 093 - 106 9947

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


1. การประชุมระดับนานาชาติ

 • 50 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 • 200 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้นำเสนอชาวต่างประเทศ
 • 5,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นคนไทย

2. การประชุมระดับชาติ

 • 3,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย
 • 1,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย

  หมายเหตุ
                1. บทความที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนเป็นผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย 1 คน และหากมีผู้ติดตามให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นนำใบเสร็จรับเงิน/ใบตอบรับติดต่อขอรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ บริเวณจุดลงทะเบียน หน้าห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ สำหรับค่าลงทะเบียนกรณีที่ผู้สมัคร ทุกประเภทที่ชำระเงินแล้วไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ ในการร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากค่าลงทะเบียนได้นำไปใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer Reviewers) แล้ว
                2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือว่าเป็นวันลา

วิธีการชำระเงิน


1. ชำระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร
ได้ที่คุณประกาย ศิริสำราญ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

2. ชำระผ่านธนาคาร โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer
บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี :มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2020 (ประเภท ออมทรัพย์)
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-27172-3
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: nirc2021@bru.ac.th

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย

        ดูรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยได้ที่ nirc2021.bru.ac.th โดยผู้นำเสนอผลงานจะต้องเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่กำหนดให้โดยเคร่งครัด

รูปแบบของการเสนอผลงาน

        1. ภาคบรรยาย นำเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 12 นาที ตอบข้อซักถาม 3 นาที โดยผู้นำเสนอจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอในรูปแบบ PDF มาที่ nirc2021@bru.ac.th ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2563
        2. ภาคโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยสามารถนำโปสเตอร์มาติดที่บอร์ดในบริเวณที่กำหนดไว้ หน้าห้องประชุมพุทธรักษา ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอสำหรับระดับชาติ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนระดับนานาชาติให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ:


     หากผู้นำเสนอผลงานต้องการพื้นที่ในการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ขอให้แจ้งความประสงค์มายังผู้จัดก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2563

การสมัครเข้าร่วมโครงการ


                        ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครได้ที่ nirc2021.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2563 และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย


                        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
                        โดยผู้นำเสนอจะต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full papers) ที่ได้แก้ไขแล้ว กลับคืนมายังกองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
                        หมายเหตุ: ผลงานวิจัยฉบับเต็ม ที่ผู้นำเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว จะตีพิมพ์เผยแพร่ใน Online Proceedings และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ในฐานข้อมูลการวิจัย Google Scholar และหากผลงานใดได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ ทั้งนี้การได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะเป็นไปตามเงื่อนไขของวารสารนั้น ๆ และเจ้าของผลงานจะต้องมานำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมฯ ผลงานที่นำเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

การพิจารณาผลงาน


                        คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 ดังนี้
                        1. การพิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
                        2. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
                        3. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
                                      3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
                                      3.2 การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน
                        4. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

รูปแบบการเขียนบทความ

การนำเสนอ

ระดับนานาชาติ

 • Education
 • Humanities and Social Sciences
 • Science and Technology
 • Agriculture, Animal Science, and Fishery
 • Health Science
 • Management and Tourism
 • Arts and Designs
 • Creative Works and Innovation
 • Community research
 • Area-based research

ระดับชาติ

 • ด้านการศึกษาศาสตร์
 • ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์ และประมง
 • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
 • ด้านศิลปะและการออกแบบ
 • ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • การวิจัยในชุมชน
 • การวิจัยเชิงพื้นที่

การตีพิมพ์

PROCEEDING


                        การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings) และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสถาบันอื่นที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์
                        1. วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                             1.1 มนุษยสังคมสาร (TCI 2)
                             1.2 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2)
                             1.3 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2)
                             1.4 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                             1.5 วารสารสหวิทยาการจัดการ
                             1.6 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                             1.7 วารสารดนตรีและวัฒนธรรม
                        2. วารสารวิชาการของสถาบันอื่นที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์
                             2.1 LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network (TCI 1, ACI, SCOPUS), Thammasat University
                             2.2 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCI 2)
                             2.3 วารสารมนุษยศาสตร์ (TCI 1) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                             2.4 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI 2)
                        3. วารสารจากต่างประเทศ (Foreign journals) ที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ดังนี้คือ
                             3.1 Asian Journal of English Studies (UGC), India
                             3.2 An International Journal of Contemporary Issues (UGC), India
                             3.3 Jurnal Pendidikan IPA Indonesia (Indonesian Journal of Science Education) (Google Scholar, DOAJ, EBSCO, ACI, SCOPUS)
                             3.4 Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah (Tadris: Journal of Education and Teacher Training) (DOAJ, EBSCO)

Keynote Speaker

กำลังดำเนินการ

กำหนดการประชุมวิชาการ

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
วันที่ 7 มกราคม 2564
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.00-09.15 น. พิธีเปิดการประชุม ฯ โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.15-09.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Buriram Model : พลังประชาชนสู่การพัฒนาเมืองบุรีรัมย์อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดย วิทยากร (อยู่ระหว่างการทาบทาม)
09.45-10.25 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "University & Community Engagement with the King’s Philosophy for Sustainable Local Development in the Disruptive World" โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
10.25-10.50 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Community Engineering : วิศวกรสังคม : พลังสร้างสรรค์สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(พักรับประทานอาหารว่างภายในห้องประชุม)
10.50-12.00 น. เสวนา เรื่อง "Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน" โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
1. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา, รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, คณบดีคณะพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA)
3. นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย, ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
4. พ่อคำเดื่อง ภาษี
5. นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(พักรับประทานอาหารว่างภายในห้องประชุม)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ประธานตัดริบบิ้นเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13.30-17.00 น. การนำเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายระดับชาติและนานาชาติ ภาคบรรยาย
(พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอภายในห้องบรรยาย)
18.00-21.00 น. งานเลี้ยงขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม Download File

การส่งบทความ

กรุณาคลิก SIGN UP เพื่อสมัครสมาชิก หลังจากนั้นให้กรอก e-mail และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบสำหรับส่งบทความ
คู่มือการส่งบทความ

Login / เข้าระบบ

Not signed up? Sign up here.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


Keyword Level Participant
# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน
1
Mananya Thongbor Rajabhat University
2
mananya thongbor rajabhatudonthani
3
การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยของกลยุทธ์การปรับตัวทางความร่วมมือห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการดูดซับความรู้การประกอบการที่มีต่อการสร้างความได้เปรียบด้านต chanthima phromket rmuti ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
4
วิธวินท์ ภาคแก้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
ศิริศักดิ์ ์ บัวชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
6
กฤษณะ เริงสูงเนิน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
7
การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่องโมเมนต์ของแรงโดยการใช้ชุดทดลองอย่างง่าย นภาพร เทียมทะนง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
8
somwang puntalee ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
9
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่สนใจในรูปแบบการรับประทานอาหารที่เสิร์ฟอาหารแบบตามใจ เชฟของร้านอาหารในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภูริ ชุณห์ขจร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
10
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเ บุญเลี้ยง ทุมทอง srru ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
11
ผลของการพอกยาสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือน วรรณี พรมด้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
12
แนวโน้มผลตอบแทนการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อทิศทางในทศวรรษหน้า ธวัชชัย - เทียนบุญส่ง กองทัพเรือ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
13
Chavalit Supasaktamrong TRU
14
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดสระบุรี วิสุทธิ์ สุกรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
15
การศึกษาทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ชุติมา ไชยเสน งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
16
การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในเขตตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ญาณิศา โคคะมาย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
17
แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดสระบุรี อำนวย ปิ่นพิลา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
18
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการ "แม่ฮ่องสอนโมเดล" ยุทธศาสตร์นำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พนธ์ พุทธานุกรณ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
19
การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นิพัทธ์ จิรณรงค์พัฒน์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
20
การคัดกรองความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเกิดโรคหัวใจและหลอด เลือดในผู้นำศาสนาอิสลามและประชาชนเขตรอบมัสยิด ในเขต 12 สงขลา เทพกร - พิทยาภินันท์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
21
การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนนายเรือ นาวาโท อนุชา ม่วงใหญ่ โรงเรียนนายเรือ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
22
เส้นทางการตัดสินใจซื้อสินค้าวัฒนธรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง ต.บ่อสุพรรณ Customer Journey for cultural products of Ban Nong Ling weaving watcharee phetwong rmutsb ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
23
เส้นทางการตัดสินใจซื้อสินค้าวัฒนธรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง ต.บ่อสุพรรณ Customer Journey for cultural products of Ban Nong Ling weaving watcharee phetwong rmutsb ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
24
Siriporn Boonyuang -
25
การสกัดเพคตินจากเปลือกทุเรียนเพื่อนำไปใช้เป็นสารทำให้เกิดเจลในการผลิต แยมสละและระกำที่มีราคาตกต่ำในจังหวัดจันทบุรี Extraction of Pectin from Durian hu มธุรา - อุณหศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
26
ฐิตมาภรณ์ ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27
Stable Carbon Isotopes and Water Use Efficiency among Four Thai Color Rice Cultivars Phatchada Nochit Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) Head office ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
28
Comparative Study of Three Purification Methods for Thorium Analysis in Soil Using Alpha Spectrometry Wutthikrai Kulsawat Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
29
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชุติมา เรืองกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
30
ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์กับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ Prevalence and factors related to exercise elderly กรุณา จันทุม สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
31
ผลของชนิดและปริมาณนมแพะและนมวัวที่มีต่อคุณภาพเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่จากนมแพะผสมนมวัว วัฒนา - วิริวุฒิกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
32
โครงสร้างผลจับ อัตราส่วนเพศ และความสมบูรณ์ในรอบปีของปูแสมในป่าชายเลนจังหวัดตราด สนธยา กูลกัลยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
33
สำเริง นราแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
34
ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
35
การศึกษาต้นแบบการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
36
The Study on Needs and Mistakes of Usage of English for Communication in the Cultural Heritage Spots in Dhonburi District of Bangkok Kris Phattaraphakin Dhonburi Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
37
พัชรมัย สินธประเสริฐสุข องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
38
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยรูปแบบการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มร่วมกับรูปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุข ของผู้สูงอา ณิชาภัทร มณีพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
39
การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พัชรมัย สินธประเสริฐสุข องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
40
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด Prevalence and risk factors of Opisthorchis viverrini infec narisara phansila โรงพยาบาลเชียงขวัญ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
41
การย่อยสลายทางชีวภาพของสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสทในระดับห้องปฏิบัติการโดยแบคทีเรียพีจีพีอาร์สายพันธุ์ที่คัดเลือก Jirapat Chanthamalee คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
42
วิชชุดา มงคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43
ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กัลยารัตน์ กำลังเหลือ สาขาพลศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
44
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ภควัต ภิรมย์ชม สาขาพลศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
45
Pimpan - Amphanthong มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
46
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ The Development of Local Learning Centre Dong - Moon-Lek Sub-district, Phetchabun Provin Natchaya Humna มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
47
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เดชา ชูศรีแก้ว โรงเรียนบ้านท่าพง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
48
ภัสราภรณ์ แสงพล โรงพยาบาลเชียงขวัญ
49
นิตินัยน์ วัฒนพรหม มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
50
การพัฒนาศักยภาพทนายความอาสาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี Capacity Development Of Volunteer Lawyers In Saraburi, Thailand ดิเรก มากล้น มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
51
Zurazak/สุระศักดิ์ Ut-sa/อุตสาห์ Rangsit University, Conservatory of Music/วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
52
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ปลาร้าทรงเครื่อง กรณีศึกษากลุ่มผลิตปลาร้าทรงเครื่อง ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัด ธัญญาภรณ์ ใจปานแก่น วิทยาลัยพิชญบัญฑิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
53
บัณฑิตา สุขเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
54
สภาพและแนวทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 อุดมพร โย ไตรศรี ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
55
เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
56
การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง การออกแบบกราฟิก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาส บรรพต วงศ์ทองเจริญ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
57
นิชานันท์ ปิ่นแก้ว มหาวิทราชภัฏบุรีรัมย์
58
การปนเปื้อนและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากเนื้อสุกรในเขตเทศบาลเมืองเลย พิทักษ์ น้อยเมล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
59
นายจิตรภณ รัตนฉายาบรรณ wattharuea school ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
60
นายสมหวัง พันธะลี somwang puntalee ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
61
การมีผู้หญิงเป็นคณะกรรมการบริษัทกับการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ดิษยา จำนงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
62
Arpawan Piyanusorn Phetchaburi Technical College ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
63
The Prediction of the Factors Influencing the Selection to Further Study in Graduate Studies in Government Universities in the Lower Southern Region o Aniwat Kaewjomnong Economics and Business Administration Faculty, Thaksin University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
64
กระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืนของชุมชนประมงพื้นบ้าน:กลุ่มประมงอินทรีย์ชุมชนบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นฤมล อัศวเกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
65
ลักษณะครูมืออาชีพระดับประถมศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์ (Elementary Professional Teacher Characteristics In Buriram Province) Sakuna Bunrotram บัญฑิตวิทยาลัย มรภ.บุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
66
เนรัญชรา ศรีคะรัน มหาวิทยาลัยตาปี
67
ความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการบอกเล่าแบบปากต่อปาก ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน จังหวัดนครราชสีมา รามณรงค์ นิลกำแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
68
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอในไทย กฤษณุชา แวงวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
69
การศึกษามโนทัศน์ลักษณะการใช้ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ์บันเทิงไทย ด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนตัวตนของเพศทางเลือก The study of a Concept Reflected fro บุษบา - แฝงสาเคน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
70
ชุติมา สังคะหะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
71
Influence of Sulphur Crosslink Distribution on Strain-induced Crystallization and Strength of NR Vulcanizates Watcharin Sainumsai Songkhla Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
72
การพัฒนาสูตรน้ำปรุงผัดไทยมะดันเพื่อเป็นของฝากชุมชนท่าทราย จังหวัดนครนายก ชุติมา สังคะหะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
73
States and Desirable Expectation On Academic Administration of Small-sized Schools under Buriram Educational Service Area Offices จิชญ์ชญาภัษณ์ ทิพย์กรรณ ปรด. ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
74
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปอาหารจากทะเล (กรือโป๊ะ) Sakhon Panjeen สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
75
ผลกระทบของการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ต่อการมีเพศสัมพันธ์ ของผู้ใหญ่ตอนต้นที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลา อวิรุทธ์ สิงห์กุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
76
umaporn Waiyarat มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
77
จินตนา สุริยะศรี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
78
คุณลักษณะภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาใน กลุ่มสถาบันการศึกษาพิชญบัณฑิต สมชาย พาชอบ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
79
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเลี้ยงปลาน้ำจืด ดวงเด่น Moo รักษ์ศรีทอง มมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
80
ธนารัตน์ หงษ์เม่น วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
81
บทบาทของภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านบางตาแผ่น ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สุนันทา แก้วสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
82
Sirawich - Kaewkerd Muban Chombueng Rajabhat University
83
ภิรมย์ สุวรรณสม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
84
Production of Ethanol by Chemical Processes from Bagasse Waste ภิรมย์ สุวรรณสม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
85
Benjarat - Dechakhamphu Anubanchumchonbangbo (Supphapipatrungsan) School
86
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัลโดยการประยุกต์ใช้ กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี กุลรภัส เทียมทิพร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
87
ปรสิตปลิงใสในปลาบู่ทรายจากอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (Monogenetic Trematode of Sand Goby (Oxyeleotris marmorata) from the Hu Supamas - Sriwongpuk คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
88
Thanyapan Hobanthad Buriram Rajabhat University
89
Pattaranun - Thuadaij มรภ บุรีรัมย์
90
Samkhan Hobanthad Buriram Rajabhat University
91
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกผัดเปลือกแก้วมังกร Product Development of Fried Chili Paste with Dragon Fruit Peel ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
92
Improving Nursing Students Self Efficacy in Vaginal Birth Assisting with Safer Equipment: a Simulation Study, Randomized Trial. Kitti Krungkraipetch Medical Faculty, Burapha University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
93
10 นิตินัยน์ วัฒนพรหม มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
94
Relationship of Problematic Social Media Use, Sleep Problems among Undergraduates, One University, Eastern Part, Thailand; cross-section study Luksanaporn Krungkraipetch Med. Fac. Burapha University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
95
Sarunya Maneetong มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
96
Preparation of activated carbon from Cassava root by NaOH activation for methylene blue removal PANADDA - TANSUPO Rajabhat Mahasarakham University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
97
มานะ สลุบพล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
98
Sukanya Tongkhan มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
99
การจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เชิดชัย เชิดชัย อ๋องสกุล สถาบันทักษิณคดีศึกษา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
100
วิชญา วงศ์ทองเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
101
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา วิชญา วงศ์ทองเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
102
Suwanna Jankana Buriram Rajabhat University
103
Chuleekant Sainate สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
104
Effects of Chitosan and Pepper Essential Oil on Physicochemical and Microbiological Qualities of Chicken Sausage During Chilled Storage Sumeth Piayura Sakon Nakhon Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
105
การผลิตนาโนอิมัลชันบำรุงผิวด้วยเครื่องปฏิกรณ์คลื่นเสียงอัลตราโซนิกชนิดโพรบ ณิชกานต์ หมัดหมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
106
การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงไบโอดีเซล ทิวากร ยางทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
107
ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีสุรนารี จรัญญา สมอุดร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
108
การพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิ่งโดยใช้เกมแบบปฎิสัมพันธ์ผ่านคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อสร้างเสริมความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการเรียน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรว กิจฎามาศ วังปรีชา บริษัทยูนิตี้ ไอทีซิสเต็ม จำกัด สาขาที่00058 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
109
ต้องใจ โสภา ราชภัฏนครสวรรค์
110
Probiotic properties of lactic bacteria isolated from Thai Traditional fermented Shrimp (Kung-Jom) to be applied as starter culture in functional food sukrita punyauppapath คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
111
Securitization: The Valuation of Mortgage-Backed Securities ศุภภัค วิศาลเวชกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
112
ธนพล ตีรชาติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาตร์
113
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ร้อยละ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การตั้งปัญหา เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
114
สุภาวรัตน์ - ทัพสุริย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
115
การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
116
ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
117
ดุสิตธร - งามยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
118
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ พุฒิพงษ์ อุทธบูรณ์ วิทยาลัยนครราชสี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
119
สวงค์ เศวตวัฒนา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
120
The Use of Vocabulary Learning Strategies to Discover the Meaning of New Words of English Major Students at Sakon Nakhon Rajabhat University Khomsin Sarntong Sakon Nakhon Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
121
พรทิพย์ ใจวงค์ สพม.19
122
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณในทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไฟซอน ซอล บิลละเต๊ะ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
123
สมปอง ใจวงค์ สพป.เลย เขต1
124
การพัฒนาชุดวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยแรงแม่เหล็กและสมดุลคาน ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
125
รูปแบบการแสดงหมอลำสร้างสรรค์ วงออนซอนศิลป์ ถิ่นวนัมรุ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เสาวรัตน์ ทศศะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
126
A Study of Academic Administration for Educational Opportunity Expansion Schools Under Buriram Primary Educational Service Area Offices Sirigarn Dischanapong Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
127
Quality Management System for World-class Standard Primary School in Buriram Primary Education Service Area office สังวาลย์ งามนวล โรงเรียนบ้านหนองโคลน ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
128
A Study of the Academic Management Components of Schools Under the Primary Educational Service Area Office in Buriram Province Watchara Marangsri BRU ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
129
Chanankorn Chanankorn boonjad โรงเรียนบ้านโพนทัน
130
รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองศรีส สุนันทา อินทร์อาษา กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
131
Employee Engagement in Healthcare: The Case of Medical Assistants at Buriram Hospital วิรัชนี วิเศษรัมย์ โรนงพยาบาลบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
132
จุฑามาศ ลักษณะกิจ มทร.ศรีวิชัย
133
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
134
ศุภวิชญ์ สังสุทธิพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
135
การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วนกับวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม: ข้อมูลเชิงประจักษ์โมเดลความผูกพันต ชัยยศ ชาวระนอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
136
The Effectiveness of Community-based Social Marketing on Promoting Self-Protective Behaviors from PM2.5 among Thai Youths Nottakrit Vantamay Kasetsart University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
137
Rosesamon Panduangkaew Business English Program, Buriram Rajabhat University
138
Name - Surname Phornphan Jandaeng, Ph.D. Academic Positions Assistant professor Education : BA. (Library Sciences) Chiang Mai University Medical tech พรพรรณ จันทร์แดง จันทร์แดง มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
139
การศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Kittisak Namvicha คณะวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
140
การส่งเสริมการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน นิตยา จ่าพุลี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
141
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ พัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั สุนิสา ก่ำแก้ว สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
142
ศึกษาอัตราส่วนสูตรดินผสมจากมูลหนอนไหม มูลสุกร และก้อนเห็ดฟางเก่า ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือม่วงยักษ์ในถุงกระสอบ เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
143
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจำปาดะพร้อมดื่ม Development of Cempedak Yogurt ready to Drink Product สุเพ็ญ pen ด้วงทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
144
รถตัดหญ้าบังคับด้วยรีโมท ธรรศกร แมน เกตุวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
145
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนโดยเน้นรูปแบบทางภาษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Using Focus on Form FonF to enhance Engli กมลพัฒน์ ไชยสงคราม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
146
ผลของการคั่วต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของถั่วเหลืองเริ่มงอก ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
147
การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรีทิพยนิภา สดศรี โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
148
สภาพแวดล้อมในการทำงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานในบริษัทผลิตสารเคมีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เอื้องฟ้า เขากลม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
149
Bualoy Chanpaka Buriram Rajabhat University
150
Perception of Chemistry Topics toward the Role of Chemical Terms in Authentic Contexts Bualoy Chanpaka Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
151
การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการบันทึกสุขภาพ: กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภ nattarin saejung มรภ.สงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
152
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
153
โครงการติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินการค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น อรนุช ศรีคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
154
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ เกษสุดา เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
155
Suppawan Promprao คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
156
Education วิทวัส Wittawat Sahawong สาขาเทคโนฯนวัตกรรมการศึกษา ครุศาสตร์ มรภ.บร. ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
157
แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยให้ร่วมสมัย ชนาภา ไวยลาพี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
158
Suphakit Phoowong Buriram Rajabhat University
159
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนทุเรียน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เบญจวรรณ จันแก้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
160
The development of computer assisted instruction : subject basic of computer on component of computer for Prathomsuksa 1 students of Anuban Buriram Sc Koranarin Sariya มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
161
สัญชัย ครบอุดม Sanchai krobudom ครบอุดม คณะครุศาสตร์
162
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กฤติกา กรุงไกรจักร์ มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
163
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนอนุ ปนัสยา เบื้องบน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
164
Patcharaporn Ruamwong Institute of Molecular Biosciences - Mahidol University ระดับนานาชาติ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
165
การหาค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของเสียงในแผ่นดูดซับเสียงที่ผลิตจากหญ้าจักพรรดิ์ (The determination of the noise reduction coefficient in the sound-absorbi ชนิตา บุตรรัตนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
166
พิมพร เทศแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
167
ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภัทรนันท์ เกิดในหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
168
การศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มาริษา ศรีษะแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
169
ประสิทธิภาพการให้บริการของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มานิตา จันทร์เพียร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
170
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปรียาภรณ์ พรมชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
171
ความต้องการการจัดสวัสดิการสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ คนึงนิตย์ ปุลันรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
172
ความต้องการการจัดสวัสดิการสังคมของผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กันยา ไชยรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
173
ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ธนเดช คิมเนียง องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
174
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เดชา ขาลรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
175
จุฑารัตน์ จัตุกูล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
176
การศึกษาการใช้คำว่า รัว ๆ ในทวิตเตอร์ รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
177
เพียงดาว ดาทอง สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
178
Semiotic Approach: Perspectives of Discourse Analysis on Textbooks in EFL Context Thidawan Wichanee Sakon Nakhon Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
179
จรุ จรุ ถิ่นพระบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
180
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานบริการบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด ( วิลาศ ดวงกำเนิด บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
181
Supranee Kaewpirom Burapha University
182
Investigation of chemical, physical and optical properties of biodegradable film from Thai yellow silk cocoons Sarawadee Thakasame Burapha University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
183
Preparation and characterization of biodegradable silk fibroin film from white silk cocoons Nutcha Suriwong Burapha University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
184
ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิป ธีรธนาธร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
185
ธนวัฒน์ บุรีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
186
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้ไทฟอยด์ โดยการรณรงค์ให้ความรู้ ในจังหวัดภูเก็ต รักษ์ เสาวลักษณ์ คุ้มครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
187
การศึกษาอัตราการสวมถุงยางอนามัยที่มีผลต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคหนองในแท้ ในจังหวัดภูเก็ต นนต์ธิยา รอดสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
188
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับวัคซีนไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย ศุทกานต์ สุภวิบูลาสน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
189
การศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างระบบโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง: กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวรุ่ง - วัชรินทร์รัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
190
ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของสมองด้านการรู้คิดและประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองหลังการผ่าตัดระบายน้ำในโพรงสมอง รัฐภา อริยะอุดมกิจ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย มหิดล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
191
ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มนทิรา สังข์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
192
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ฟังก์ชัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สุพัฒตา ชมภูเขา คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
193
บริบทการท่องเที่ยวท้องถิ่นของชุมชนบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี Pimpan - Amphanthong มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
194
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการซื้อสินค้าและบริการทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่งในกรุงเทพมหานคร Marketing mix factors for E วสิกา แวะสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
195
Woramet Poempoontaveechai มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
196
Narucha Saimee Watnumpu School ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
197
NOW NEWS NEXT กับการสื่อสารสุขภาพ ยุควิกฤติ COVID-19 จิราพร คงทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
198
ผลการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
199
Phawinee Sakunkanchanadon Watthamakam School ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
200
ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Nongnuch Hormniam Buriram Rajhaphat University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
201
การศึกษาสภาวะการสกัดสารพืชและสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกทับทิม Kalyanee/กัลยาณี ๋Jirasripongpun/จิรศรีพงศ์พันธ์ Silpakorn University/มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
202
สุพรรณี เกลื่อนกลาด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
203
นิภาภรณ์ จันทร์ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
204
ณัฐธิดา - บุตรพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
205
การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วิเชียร พรมแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
206
พรพิมล รุ่งเรืองศิลป์ สาขาวิชาพลศึกษา
207
ืnarumon Somkuna Faculty of Agricultural Technology
208
Eakkasit Somkuna Buriram Agricultural and Technology College
209
Buriram Province Creative Tourism Cluster Establishment Model อัจฉรา - หลาวทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
210
Time allocations for different activities in the fiddler crab Austruca perplexa in a muddy sandy habitat in southern Thailand Kanitta Keeratipattarakarn Nakhon Si Thammarat Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
211
กัส จุลจักร วานิชชาธรรม Phranakhon Rajabhat University
212
ปิยนุช ปรากฎดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
213
กัส จุลจักร วานิชชาธรรม Phranakhon Rajabhat University
214
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี Development of Sufficiency Economy Philosophy and New Theory Agricul Kittiwan Thongaram มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
215
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี นพดล ทุมเชื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
216
สมบัติทางกายภาพและการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติผสมแป้งข้าวโพด วัชรินทร์ สายน้ำใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
217
การทำนายฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ได้จากกล้วยไม้สกุลสิงโตโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัชรี วรัจฉรียกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
218
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเมทริกซ์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกานเย ร่วมกับแบบฝึกทักษะ The Study o จุลจักร วานิชชาธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
219
การดูดซับน้ำมันปาล์มด้วยผงใบพืชท้องถิ่น ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
220
การศึกษาธาตุอาหารรองในดินด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เพื่อหาความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง พงศ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
221
แบบจำลองพลศาสตร์การไหลอากาศสำหรับโครงสร้างรถยนต์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ณภัทรษกร สารพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
222
การปรับตัวสู่ภาวะปกติใหม่ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ suwarak bunpha puplichealth ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
223
Manit Pollar มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
224
สุทธิกร แก้วทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
225
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยววัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) วชิรวิทย์ บัวขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
226
การวิวัฒนาการของระบบดาวคู่อุปราคาประเภทดับเบิลยู เออร์ซา เมเจอร์ CU Tauri กรปภาวิน ตันสุข - ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
227
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในช่วงก่อนและช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณัฐนรี ชูหนู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
228
ประสิทธิภาพของชุดทดสอบโรคเต้านมอักเสบ วรนันต์ นาคบรรพต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
229
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศกวรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จุฑามาศ ลักษณะกิจ มทร.ศรีวิชัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
230
vijittra vonganusith Sakon Nakhon Rajabhat University
231
ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อสมบัติดินนา ปริมาณจุลินทรีย์ในดิน และผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จุณจะรา ทุยไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
232
ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อสมบัติดินนา ปริมาณจุลินทรีย์ในดิน และผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จุณจะรา ทุยไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
233
Perspectives towards Thai Education Policy Underlining the Thailand 20-Year National Strategy Plan Patcharin - Kangkha Rajamangala University of TEchnology Srivijaya ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
234
ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
235
บัญชา นวนสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
236
Supattra Tangtubtim Buriram Rajabhat University
237
Kongsak Pattarith Buriram Rajabhat University
238
ปิยะมาต สิงห์โตทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
239
อดิศรา ตันตสุทธิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
240
Apinan Panamatay มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
241
ธนพล ตีรชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
242
Sirikanya Ridthplake คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
243
Sirikanya Ridthplake คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
244
กฤษณ์ ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
245
Kesinee - Muenthaisong Mahasarakham Business School, Mahasarakham University ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
246
มุณี จันทะรัง สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
247
บุณิกา จันทร์เกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา
248
รุ่งนิรันดร์ โพธิ์เพชรเล็บ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
249
สุกัญญา สุกัญญา สิมมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
250
Sarawadee Na Nongkhai Udon Thani Rajabhat University
251
Patima Channual มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
252
Keng Channual มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
253
นันทิพร เรืองสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
254
คริสพร พูนสง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
255
คริสพร พูนสง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
256
Prayong - Jandaeng University of Phayao
257
Merziuz 5212 BOVQcAJwKBVtDpuZVx aIfAndaVulE
258
apztnrpag 42725 BymdmogCxgGITMOKAgL RqECJfTtcjEsWeFtaI
259
sqbamycv 8462 DPUzVLnHCmCiZCONL QgbGFufmbwV
260
ggrutuz 9484 iAuRmUSjeOS rsWKKTvzAyGlReCUvsj
261
88952634 88952634 88952634 88952634
262
88952634 88952634 88952634 88952634
263
88952634 88952634 88952634 88952634
264
88952634 88952634 88952634 88952634
265
88952634 88952634 88952634 88952634
266
88952634 88952634 88952634 88952634
267
88952634 88952634 88952634 88952634
268
88952634 88952634 88952634 88952634
269
88952634 88952634 88952634 88952634
270
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1 ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
271
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
272
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
273
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
274
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
275
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
276
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
277
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
278
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
279
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
280
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
281
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
282
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
283
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
284
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
285
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
286
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
287
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
288
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
289
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
290
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
291
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
292
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
293
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
294
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
295
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
296
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
297
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
298
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
299
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
300
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
301
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
302
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
303
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
304
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
305
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
306
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
307
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
308
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
309
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
310
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
311
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
312
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
313
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
314
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
315
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
316
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
317
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
318
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
319
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
320
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
321
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
322
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
323
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
324
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
325
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
326
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
327
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
328
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
329
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
330
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
331
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
332
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
333
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
334
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
335
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
336
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
337
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
338
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
339
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
340
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
341
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
342
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
343
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
344
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
345
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
346
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
347
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
348
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
349
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
350
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
351
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
352
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
353
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
354
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
355
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
356
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
357
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
358
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
359
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
360
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
361
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
362
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
363
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
364
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
365
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
366
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
367
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
368
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
369
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
370
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
371
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
372
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
373
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
374
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
375
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
376
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
377
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
378
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
379
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
380
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
381
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
382
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
383
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
384
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
385
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
386
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
387
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
388
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
389
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
390
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
391
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
392
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
393
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
394
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
395
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
396
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
397
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
398
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
399
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
400
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
401
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
402
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
403
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
404
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
405
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
406
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
407
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
408
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
409
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
410
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
411
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
412
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
413
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
414
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
415
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
416
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
417
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
418
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
419
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
420
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
421
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
422
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
423
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
424
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
425
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
426
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
427
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
428
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
429
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
430
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
431
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
432
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
433
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
434
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
435
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
436
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
437
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
438
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
439
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
440
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
441
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
442
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
443
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
444
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
445
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
446
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
447
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
448
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
449
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
450
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
451
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
452
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
453
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
454
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
455
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
456
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
457
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
458
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
459
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
460
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
461
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
462
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
463
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
464
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
465
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
466
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
467
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
468
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
469
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
470
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
471
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
472
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
473
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
474
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
475
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
476
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
477
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
478
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
479
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
480
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
481
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
482
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
483
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
484
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
485
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
486
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
487
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
488
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
489
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
490
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
491
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
492
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
493
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
494
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
495
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
496
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1
497
kEMlzpAX kEMlzpAX kEMlzpAX 1

Total 497 Record : 1 Page : 1

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์

ที่พักและการเดินทาง

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

                มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้ จากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 ขึ้น ในวันที่ 7มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University & Community Engagement with the King’s Philosophy for Sustainable Local Development)” การประชุมครั้งนี้จะเป็นการเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและเยี่ยมชมผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้สนใจได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกัน
                โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                        1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและและสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
                        2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
                        3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
                        4. เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยของไทยและต่างประเทศที่มีคุณภาพนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
                กำหนดเวลาและสถานที่
                        1.วันที่ 7 มกราคม 2564 รวม 1 วัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
                        2. พิธีเปิด การปาฐกถาพิเศษ (Keynote address) ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์
                        3. การบรรยายพิเศษ (Featured speech) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 ห้อง 150701 ห้อง 1507401-2 และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
                        4. การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) ณ ห้อง 150701 150703/1 150703/2 150704/1 และ 150704/2 ชั้น 7, ห้อง 150901 150902 150903 150904 และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
                        5. การนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) บริเวณห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15
                ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                        1. มีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน และได้รับความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย วิชาการ และคุณภาพชีวิต และเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                        2. ผลผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมได้นำส่งผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
                        3. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และวารสารระดับนานาชาติที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์
                การประเมินผลโครงการ
                        1. ใช้วิธีนับจำนวนผู้นำเสนอผลงานวิจัย จำนวนบทความที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                        2. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ (Google form) ของผู้เข้าร่วมโครงการ
                การรายงานผลการดำเนินโครงการ
                        1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามแผนที่วางไว้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
                        2. อธิการบดีหรือผู้แทน รายงานผลการดำเนินโครงการต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                        3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลไปยังสถาบันที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมฯ
                ผู้รับผิดชอบโครงการ
                        บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่