การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

“มหาวิทยาลัย - ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วันที่ 7 มกราคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ส่งบทความ

กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 มิถุนายน 2563 – 1 มกราคม 2564
2 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 15 มิถุนายน 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563
3 ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการยอมรับให้นำเสนอในการประชุม 15 พฤศจิกายน 2563
4 ส่งบทความที่แก้ไขตามข้อแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) 30 พฤศจิกายน 2563
5 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 15 มิถุนายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
6 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 7 มกราคม 2564
7 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้วเพื่อตีพิมพ์ 17 มกราคม 2564
8 เผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings) 7 กุมภาพันธ์ 2564
หมายเหตุ: *บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มาจากนักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาต จากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน และมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏในบทความนั้นด้วย
                    **กองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะตีพิมพ์บทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอใน Online Proceedings และสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลงานวิจัย Google Scholar ได้

ติดต่อเรา


การติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูล
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://nirc2021.bru.ac.thและ facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
- สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เบอร์โทร: (66)44 611221 ต่อ 7401,7402, 086 - 468 1656
แฟกซ์: (66)44 612858
- ผศ.ดร. ชูเกียรติ จารัตน์ โทรศัพท์หมายเลข 088 582 2771
E-mail: k_choo_k@yahoo.com
- อาจารย์ ดร. วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ โทรศัพท์หมายเลข 093 935 4255
E-mail: Varit999@hotmail.com
- อาจารย์ ดร. สายรุ้ง สอนสุภาพ โทรศัพท์หมายเลข 083-455 2699
E-mail: sornsupharp_s@hotmail.co.th
- คุณนภาวรรณ จันทร์พาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 093 - 106 9947

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


1. การประชุมระดับนานาชาติ

 • 50 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 • 200 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้นำเสนอชาวต่างประเทศ
 • 5,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอที่เป็นคนไทย

2. การประชุมระดับชาติ

 • 3,000 บาท สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย
 • 1,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่นำเสนอผลงานวิจัย

  หมายเหตุ
                1. บทความที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนเป็นผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย 1 คน และหากมีผู้ติดตามให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นนำใบเสร็จรับเงิน/ใบตอบรับติดต่อขอรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ บริเวณจุดลงทะเบียน หน้าห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ สำหรับค่าลงทะเบียนกรณีที่ผู้สมัคร ทุกประเภทที่ชำระเงินแล้วไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ ในการร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากค่าลงทะเบียนได้นำไปใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer Reviewers) แล้ว
                2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือว่าเป็นวันลา

วิธีการชำระเงิน


1. ชำระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร
ได้ที่คุณประกาย ศิริสำราญ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

2. ชำระผ่านธนาคาร โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer
บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี :มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2020 (ประเภท ออมทรัพย์)
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-27172-3
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: nirc2021@bru.ac.th

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย

        ดูรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยได้ที่ nirc2021@bru.ac.th โดยผู้นำเสนอผลงานจะต้องเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่กำหนดให้โดยเคร่งครัด

รูปแบบของการเสนอผลงาน

        1. ภาคบรรยาย นำเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 12 นาที ตอบข้อซักถาม 3 นาที โดยผู้นำเสนอจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอในรูปแบบ PDF มาที่ nirc2021@bru.ac.th ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2563
        2. ภาคโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยสามารถนำโปสเตอร์มาติดที่บอร์ดในบริเวณที่กำหนดไว้ หน้าห้องประชุมพุทธรักษา ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอสำหรับระดับชาติ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนระดับนานาชาติให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ:


     หากผู้นำเสนอผลงานต้องการพื้นที่ในการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ขอให้แจ้งความประสงค์มายังผู้จัดก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2563

การสมัครเข้าร่วมโครงการ


                        ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครได้ที่ nirc2021.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563 และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย


                        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
                        โดยผู้นำเสนอจะต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full papers) ที่ได้แก้ไขแล้ว กลับคืนมายังกองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
                        หมายเหตุ: ผลงานวิจัยฉบับเต็ม ที่ผู้นำเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว จะตีพิมพ์เผยแพร่ใน Online Proceedings และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ในฐานข้อมูลการวิจัย Google Scholar และหากผลงานใดได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ ทั้งนี้การได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะเป็นไปตามเงื่อนไขของวารสารนั้น ๆ และเจ้าของผลงานจะต้องมานำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมฯ ผลงานที่นำเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

การพิจารณาผลงาน


                        คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 ดังนี้
                        1. การพิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
                        2. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
                        3. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
                                      3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
                                      3.2 การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน
                        4. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

รูปแบบการเขียนบทความ

การนำเสนอ

ระดับนานาชาติ

 • Education
 • Humanities and Social Sciences
 • Science and Technology
 • Agriculture, Animal Science, and Fishery
 • Health Science
 • Management and Tourism
 • Arts and Designs
 • Creative Works and Innovation
 • Community research
 • Area-based research

ระดับชาติ

 • ด้านการศึกษาศาสตร์
 • ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์ และประมง
 • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
 • ด้านศิลปะและการออกแบบ
 • ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • การวิจัยในชุมชน
 • การวิจัยเชิงพื้นที่

การตีพิมพ์

PROCEEDING


                        การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings) และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสถาบันอื่นที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์
                        1. วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                             1.1 มนุษยสังคมสาร (TCI 2)
                             1.2 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2)
                             1.3 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2)
                             1.4 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                             1.5 วารสารสหวิทยาการจัดการ
                             1.6 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                             1.7 วารสารดนตรีและวัฒนธรรม
                        2. วารสารวิชาการของสถาบันอื่นที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์
                             2.1 LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network (TCI 1, ACI, SCOPUS), Thammasat University
                             2.2 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCI 2)
                             2.3 วารสารมนุษยศาสตร์ (TCI 1) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                             2.4 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI 2)
                        3. วารสารจากต่างประเทศ (Foreign journals) ที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ดังนี้คือ
                             3.1 Asian Journal of English Studies (UGC), India
                             3.2 An International Journal of Contemporary Issues (UGC), India
                             3.3 Jurnal Pendidikan IPA Indonesia (Indonesian Journal of Science Education) (Google Scholar, DOAJ, EBSCO, ACI, SCOPUS)
                             3.4 Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah (Tadris: Journal of Education and Teacher Training) (DOAJ, EBSCO)

Keynote Speaker

กำลังดำเนินการ

กำหนดการประชุมวิชาการ

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
วันที่ 7 มกราคม 2564
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.00-09.15 น. พิธีเปิดการประชุม ฯ โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.15-09.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Buriram Model : พลังประชาชนสู่การพัฒนาเมืองบุรีรัมย์อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดย วิทยากร (อยู่ระหว่างการทาบทาม)
09.45-10.25 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "University & Community Engagement with the King’s Philosophy for Sustainable Local Development in the Disruptive World" โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
10.25-10.50 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Community Engineering : วิศวกรสังคม : พลังสร้างสรรค์สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(พักรับประทานอาหารว่างภายในห้องประชุม)
10.50-12.00 น. เสวนา เรื่อง "Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน" โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
1. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา, รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, คณบดีคณะพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA)
3. นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย, ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
4. พ่อคำเดื่อง ภาษี
5. นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(พักรับประทานอาหารว่างภายในห้องประชุม)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ประธานตัดริบบิ้นเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13.30-17.00 น. การนำเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายระดับชาติและนานาชาติ ภาคบรรยาย
(พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอภายในห้องบรรยาย)
18.00-21.00 น. งานเลี้ยงขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม Download File

การส่งบทความ

กรุณาคลิก SIGN UP เพื่อสมัครสมาชิก หลังจากนั้นให้กรอก e-mail และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบสำหรับส่งบทความ
คู่มือการส่งบทความ

Login / เข้าระบบ

Not signed up? Sign up here.

Sign Up / ลงทะเบียน

Already signed up? Login here.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


Keyword Level Participant
# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน
1
Mananya Thongbor Rajabhat University
2
mananya thongbor rajabhatudonthani
3
chanthima phromket rmuti
4
วิธวินท์ ภาคแก้ว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
ศิริศักดิ์ ์ บัวชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
6
กฤษณะ เริงสูงเนิน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
7
นภาพร เทียมทะนง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
somwang puntalee ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
9
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่สนใจในรูปแบบการรับประทานอาหารที่เสิร์ฟอาหารแบบตามใจ เชฟของร้านอาหารในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภูริ ชุณห์ขจร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
10
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเ บุญเลี้ยง ทุมทอง srru ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
11
ผลของการพอกยาสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือน วรรณี พรมด้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
12
ธวัชชัย - เทียนบุญส่ง กองทัพเรือ
13
แนวโน้มผลตอบแทนการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อทิศทางในทศวรรษหน้า ธวัชชัย - เทียนบุญส่ง กองทัพเรือ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
14
Chavalit Supasaktamrong TRU
15
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดสระบุรี วิสุทธิ์ สุกรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
16
วิชญา วงศ์ทองเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17
การศึกษาทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ชุติมา ไชยเสน งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
18
การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในเขตตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ญาณิศา โคคะมาย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
19
แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดสระบุรี อำนวย ปิ่นพิลา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
20
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการ "แม่ฮ่องสอนโมเดล" ยุทธศาสตร์นำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พนธ์ พุทธานุกรณ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
21
การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นิพัทธ์ จิรณรงค์พัฒน์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
22
การคัดกรองความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเกิดโรคหัวใจและหลอด เลือดในผู้นำศาสนาอิสลามและประชาชนเขตรอบมัสยิด ในเขต 12 สงขลา เทพกร - พิทยาภินันท์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
23
การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของโรงเรียนนายเรือ นาวาโท อนุชา ม่วงใหญ่ โรงเรียนนายเรือ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
24
watcharee phetwong rmutsb
25
Siriporn Boonyuang -
26
มธุรา - อุณหศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
27
ฐิตมาภรณ์ ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28
Stable Carbon Isotopes and Water Use Efficiency among Four Thai Color Rice Cultivars Phatchada Nochit Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) Head office ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
29
Comparative Study of Three Purification Methods for Thorium Analysis in Soil Using Alpha Spectrometry Wutthikrai Kulsawat Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
30
ชุติมา เรืองกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
31
ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์กับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ Prevalence and factors related to exercise elderly กรุณา จันทุม สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
32
ผลของชนิดและปริมาณนมแพะและนมวัวที่มีต่อคุณภาพเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่จากนมแพะผสมนมวัว วัฒนา - วิริวุฒิกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
33
สนธยา กูลกัลยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
34
สำเริง นราแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
35
ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
36
การศึกษาต้นแบบการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
37
The Study on Needs and Mistakes of Usage of English for Communication in the Cultural Heritage Spots in Dhonburi District of Bangkok Kris Phattaraphakin Dhonburi Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
38
พัชรมัย สินธประเสริฐสุข องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
39
ณิชาภัทร มณีพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
40
พัชรมัย สินธประเสริฐสุข องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
41
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด Prevalence and risk factors of Opisthorchis viverrini infec narisara phansila โรงพยาบาลเชียงขวัญ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
42
ดิเรก มากล้น มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
43
Jirapat Chanthamalee คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
44
วิชชุดา มงคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
45
ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กัลยารัตน์ กำลังเหลือ สาขาพลศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
46
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ภควัต ภิรมย์ชม สาขาพลศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
47
จรัญญา สมอุดร ศูนย์บริการการศึกษา
48
Pimpan - Amphanthong มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
49
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ The Development of Local Learning Centre Dong - Moon-Lek Sub-district, Phetchabun Provin Natchaya Humna มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
50
เดชา ชูศรีแก้ว โรงเรียนบ้านท่าพง
51
ภัสราภรณ์ แสงพล โรงพยาบาลเชียงขวัญ
52
นิตินัยน์ วัฒนพรหม มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Total 52 Record : 1 Page : 1

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์

ที่พักและการเดินทาง

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

                มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้ จากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 ขึ้น ในวันที่ 7มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University & Community Engagement with the King’s Philosophy for Sustainable Local Development)” การประชุมครั้งนี้จะเป็นการเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและเยี่ยมชมผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้สนใจได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกัน
                โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                        1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและและสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
                        2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
                        3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
                        4. เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยของไทยและต่างประเทศที่มีคุณภาพนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
                กำหนดเวลาและสถานที่
                        1.วันที่ 7 มกราคม 2564 รวม 1 วัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
                        2. พิธีเปิด การปาฐกถาพิเศษ (Keynote address) ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์
                        3. การบรรยายพิเศษ (Featured speech) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 ห้อง 150701 ห้อง 1507401-2 และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
                        4. การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) ณ ห้อง 150701 150703/1 150703/2 150704/1 และ 150704/2 ชั้น 7, ห้อง 150901 150902 150903 150904 และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
                        5. การนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) บริเวณห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15
                ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                        1. มีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน และได้รับความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย วิชาการ และคุณภาพชีวิต และเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                        2. ผลผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมได้นำส่งผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
                        3. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และวารสารระดับนานาชาติที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์
                การประเมินผลโครงการ
                        1. ใช้วิธีนับจำนวนผู้นำเสนอผลงานวิจัย จำนวนบทความที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                        2. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ (Google form) ของผู้เข้าร่วมโครงการ
                การรายงานผลการดำเนินโครงการ
                        1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามแผนที่วางไว้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
                        2. อธิการบดีหรือผู้แทน รายงานผลการดำเนินโครงการต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                        3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลไปยังสถาบันที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมฯ
                ผู้รับผิดชอบโครงการ
                        บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่